Järjestyssäännöt

Utran Siirtolapuutarhayhdistys Ry, Joensuu Järjestyssäännöt

Sen lisäksi, mitä puutarhapalstan vuokrasopimuksessa ja kulloinkin voimassa olevassa järjestyslaissa on määrätty, alueella oleskelevien tulee noudattaa tämän järjestyssäännön määräyksiä.

1 §

Siirtolapuutarha-alueelle on jokainen vieras tervetullut tutustumaan alueen toimintaan. Asiattomien liikkuminen ja oleskelu on kielletty. Jokaisella on velvollisuus ilmoittaa alueella liikkuvista asiattomista kulkijoista lähimmälle poliisiviranomaiselle.

2 §

Yleisiä istutuksia ja nurmikoita ei saa turmella, eikä niitä saa käyttää moottoriajoneuvoliikenteeseen.

3 §

Koirien ja muitten kotieläinten liikkuminen alueella on sallittu vain kytkettyinä.

4 §

Vuokraajan on huolehdittava siitä, että

1.) palstat ja niitä rajoittavat osat teitä ja polkuja pysyvät puhtaina roskista ja muista tarpeettomista esineistä,
2.) jätteet, joita ei voida kompostoida, on vietävä niitä varten osoitettuihin paikkoihin,
3.) jätteiden käsittelyssä noudatetaan kaupungin viranomaisten ja yhdistyksen antamia erityisohjeita,
4.) kompostit hoidetaan siten, etteivät ne aiheuta ympäristölle haju- tai muita haittoja,
5.) pensasaidat on pidettävä siisteinä ja leikattuina vuorasopimuksessa annettujen ohjeiden mukaisesti,
6.) palstoilla olevien puitten oksistot ja latvustot eivät saa aiheuttaa näkemä- ja turvallisuusriskiä kujilla liikkuville. Naapuritontille ei saa myöskään aiheutua  haittaa puitten varjostuksesta ja juuristosta. Puuston vapaan korkeuden on oltava vähintään 4,5 m.

5 §

Tonttien ulkopuolella ei ole lupa säilyttää ilman hallituksen lupaa ympäristön siisteyttä ja järjestystä häiritseviä tavaroita.

6 §

Torjunta-aineiden käytöstä alueella päättää yhdistyksen hallitus.

7 §

Tonttien rikkaruohot on torjuttava ennen siemennysvaihetta. Sama koskee myös viljelemättömiä vuokrattuja tontteja. Vapaat tontit pyritään hoitamaan yhdistyksen tai kaupungin toimesta erikseen sovittavalla tavalla.

8 §

Roskien polttaminen pyritään hoitamaan yhteisesti hallituksen erikseen ilmoittamana aikana.

9 §

Alueen yhteiset jätesäiliöt on tarkoitettu vain jätteille, joita ei voida kompostoida tai polttaa. Ongelmäjätteet on jokaisen toimitettava itse kaupungin niitä varten osoittamiin paikkoihin. Jäteastiat on tarkoitettu vain puutarha-alueella syntyviä jätteitä varten, jätteiden tuominen muualta on kielletty.

10 §

Moottoriajoneuvoilla ajo alueella on kielletty lukuun ottamatta huoltoajoa. Huoltoajossa on noudatettava tarpeellista varovaisuuutta ja sen on tehtävä lyhintä mahdollista reittiä pitkin. Korkein sallittu ajonopeus on 10 km/h.  Kaikenlaiset moottorajoneuvojen huoltotoimenpiteet ovat alueella kiellettyjä. Kaikki moottoriajoneuvoliikenne on alueella kielletty klo 23.00 – 7.00 välisenä aikana, lukuun ottamatta hälytysajoa.

11 §

Moottoriajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niitä varten varatuilla pysäköintipaikoilla.

12 §

Alueella on hiljaisuus klo 23.00-7.00. Kaikenlainen äänekäs ja häiritsevä esiintyminen on kielletty myös muuna aikana. Melua aiheuttavia rakennus- ja huoltotoimenpiteitä on pyrittävä välttämään sunnuntaisin ja pyhäpäivisin.

13 §

Veden kulutuksessa on noudatettava tervettä harkintaa. Tarpeetonta kastelua on vältettävä.

14 §

Saunojen käytöstä antaa hallitus erikseen niitä koskevat ohjeet.

15 §

Alkoholín käyttäminen saunatiloissa ja välittömässä läheisyydessä on yleisten saunavuorojen aikana kiellettyä.

16 §

Yhdistyksen jäsenilleen määräämät maksut on suoritettava annettujen määräysten mukaisesti määräpäivään mennessä. Hallitus voi ryhtyä tarvittaessa perintätoimiin.

17 §

Henkilö, joka rikkoo näitä määräyksiä, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Korvauksen suuruuden määrää hallitus.

18 §

Nämä järjestyssäännöt on hyväksytty yhdistyksen yleisessä kokouksessa 30.9.2000. Sääntöjen noudattamista valvoo hallitus, tai hallituksen erikseen määräämä toimielin. Hallituksella on oikeus antaa näihin sääntöihin liittyviä täsmennyksiä ja erityismääräyksiä. Tämä järjesteyssääntö kumoaa kaikki aikaisemmat järjestyssäännöt.