Yhdistyksen säännöt

UTRAN SIIRTOLAPUUTARHAYHDISTYS RY:n

SÄÄNNÖT

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 19.9.2015, joka valtuutti johtokunnan tekemään kokouksessa hyväksyttyihin sääntöihin yhdistysrekisterin mahdollisesti esittämät muutokset. Sääntömuutos on hyväksytty ja rekisteröity Patentti- ja Rekisterihallituksessa 6.10.2015.

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Utran Siirtolapuutarhayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää puutarhaviljelyä vapaa-ajan harrastuksena jäsentensä sekä kotipaikkansa piirissä. Erityisesti yhdistys toimii oman siirtolapuutarhansa kehittämiseksi lisäämällä jäsentensä viihtyisyyttä, yhteisiä harrastuksia ja viljelytapojen tuntemusta sekä pyrkii edistämään yhteisiä asioita tekemällä esityksiä viranomaisille ja muille päättäville elimille.

Valistus-, opastus- ja ohjaustyöllä yhdistys pyrkii herättämään mielenkiintoa toimintaansa kohtaan ja samalla muihin hyödyllisiin vapaa- ajan toimintoihin ulkoilu- ja liikuntamuotoineen niin aikuisten kuin lasten ja nuorisonkin keskuudessa.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • tekee valistustyötä tiedottamalla siirtolapuutarhasta ja sen toiminnasta,
 • järjestää kokous-, valistus-, juhla-, ulkoilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä näyttelyitä, opintoretkiä ja liikuntapäiviä,
 • valvoo järjestystä ja hyvien tapojen noudattamista puutarha-alueella sekä
 • hoitaa sen haltuun uskottuja rakennuksia, laitteita ja maa-alueita.

4 §

Yhdistys voi omistaa osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita, hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, harjoittaa kioskikauppaa sekä kauppa– ja ravintolaliikettä, kutakin enintään yhdessä liikepaikassa, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä. Tarvittaessa yhdistys hankkii toiminnalleen asianomaisen luvan.

Jäsenyys

5 §

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja jotka ovat yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa vuokranneet mökkipalstan Joensuun kaupungilta kuitenkin niin, että kutakin mökkipalstaa kohden voidaan hyväksyä vain yksi jäsen.

Tämän lisäksi kannattajajäseniksi voidaan hyväksyä henkilöitä, jotka ovat toimineet siirtolapuutarhan hyväksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenten hyväksymisestä päättää hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti. Eroaminen astuu voimaan ilmoittamispäivästä, mutta eroavan jäsenen on suoritettava jäsenyyteen perustuvat maksunsa kulumassa olevan vuoden loppuun sekä maksut, jotka ovat jo erääntyneet tai joihin hän on määrätyksi ajaksi sitoutunut. Hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli jäsen myy mökkinsä, taikka jäsen luopuu tai joutuu luopumaan siitä jostain muusta syystä. Maksettuja jäsen- yms. maksuja ei palauteta.

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmen kuukauden ajan niiden erääntymisestä.

Hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä, taikka toiminnallaan muutoin vahingoittaa yhdistystä. Ennen erottamispäätöksen tekemistä on asianomaiselle jäsenelle varattava selityksen antamista varten määräaika, joka ei saa olla viikkoa lyhyempi paitsi milloin erottamisen tai eronneeksi katsomisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Jäsenyyteen liittyvät velvoitteet

6 §

Yleiset velvoitteet

Jäsenen on noudatettava yhdistyksen sääntöjä ja järjestyssääntöjä sekä kaupungin ja yhdistyksen antamia määräyksiä.

Maksuvelvoitteet

Jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun.

Jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen on jäsenmaksun lisäksi vuosittain velvollinen maksamaan alueen käyttökorvauksena palstamaksua jokaisesta vuokraamallaan mökkipalstalla muutoin kuin tilapäisesti itsensä lisäksi oleskelevasta henkilöstä. Harkintavalta oleskelun tilapäisyydestä kuuluu yhdistyksen hallitukselle.

Yhdistyksen kokous voi lisäksi päättää edellä mainituista maksuista erillisistä käyttökorvauksista.

Uusi jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun.

Maksujen suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Maksuja voidaan kohtuullistaa, mikäli uusi henkilö liittyy jäseneksi kesken kauden. Maksujen eräpäivistä ja perinnästä päättää yhdistyksen hallitus. Maksujen kohtuullistamisesta päättää yhdistyksen hallitus kulloisessakin tapauksessa erikseen. Maksut voidaan pyynnöstä suorittaa myös kahdessa erässä. Pyyntö on tehtävä sihteerille kirjallisesti vähintään kahta viikkoa ennen ensimmäistä eräpäivää.

Talkootyövelvoite

Jokainen yhdistyksen jäsen on vuosittain velvollinen tekemään yhdistyksen hyväksi kohtuullisen määrän vastikkeetonta työtä (talkootyö) yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Talkootyövelvoitteen vuosittaisen laajuuden päättää yhdistyksen vuosikokous.

Yhdistyksen hallituksella on toimivalta antaa tarkempia määräyksiä talkootyövelvoitteen toimeenpanosta sekä siitä vapauttamisesta.

Yhdistyksen kokoukset

7 §

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen maalis-huhtikuussa sekä ylimääräisiin kokouksiin, jos yhdistyksen kokous niin päättää, taikka jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitetun asian käsittelemistä varten hallitukselta kirjallisesti vaativat. Yhdistyksen kokouksissa äänioikeus on varsinaisella jäsenellä taikka hänen valtuuttamallaan samaan talouteen kuuluvalla yli 15-vuotiaalla perheenjäsenellä tai hänen kanssaan palstan vuokranneella henkilöllä.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla sähköisesti tai paikallisessa sanomalehdessä. Kokouksessa käsitellään kokouksen sääntömääräiset asiat ja muut erikseen kokouskutsussa mainitut asiat.

Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille hallituksen päätösten mukaisesti. Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on julkaistava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

Jos jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa asia halutaan saada käsiteltäväksi. Hallitus esittää asian lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokoukselle.

Vuosikokous

8 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis-, jäsen- ja muiden säännöissä määrättyjen maksujen suuruus sekä talkootyövelvoitteen laajuus
 8. päätetään toimihenkilöiden ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien palkkioista
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallitus

9 §

Hallitukseen kuuluu yhdistyksen vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa, sekä kolme (3) vuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävät

10 §

Hallituksen tehtävänä on:

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa sekä toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset
 2. vastata yhdistyksen raha-asioiden sekä omaisuuden hoidosta
 3. edustaa yhdistystä
 4. laatia vuosittain yhdistyksen vuosikertomus sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio
 5. päättää yhdistyksen työntekijöiden toimeen ottamisesta sekä siitä vapauttamisesta
 6. asettaa yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliset ja muut toimielimet
 7. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä
 8. täyttää ne muut velvoitteet, jotka sille lain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat.

Tilikausi sekä toiminnantarkastus tai tilintarkastus

11 §

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.

Yhdistyksen toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto lain ja yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa.

Yhdistyksen tilit ja asioiden hoitoa koskevat asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajalle tai tilintarkastajalle viimeistään tilivuotta seuraavan helmikuun 15. päivään mennessä. Toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan on jätettävä lausuntonsa tarkastuksen tuloksista viimeistään helmikuun viimeiseen päivään mennessä hallitukselle yhdistyksen vuosikokoukselle esitettäväksi. Toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan ja varahenkilön toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Nimen kirjoittaminen

12 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, aina kaksi yhdessä.

Kunniajäsenet

13 §

Henkilön, joka erityisellä tavalla on edistänyt yhdistyksen toimintaa tai muuten ansioitunut tämän siirtolapuutarhan toiminnassa, voi yhdistys kutsua kunniajäsenekseen. Kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle jäsenmaksuja. Kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Erinäisiä määräyksiä

14 §

Äänestettäessä yhdistyksen toimielimien kokouksissa ratkaisee yksinkertainen enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Vaali on toimitettava umpilipuin. Äänten jakaantuessa tasan ratkaisee päätöksen vaaleissa arpa ja muissa asioissa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

15 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa, jos kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kannattaa muutosta.

16 §

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, jolloin purkamista tulee kannattaa kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkaantuu, käytetään sen varat puutarhaharrastuksen edistämiseen siten kuin yhdistyksen purkamisesta päättävässä kokouksessa päätetään.

17 §

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.