Yhdistyksen kevätkatselmus 17.5.2024

Yhdistyksen ja kaupungin yhteinen kevätkatselmus pidettiin puutarhalla 17.5.2024. Alla on lueteltu kevätkatselmuksessa yhteisesti todettua sekä sovittua:

  • Kaupunki hoitaa Puutarhatien kujien hiekoituksen, Kivitaskunkujan itäpään kunnostuksen ja itäpuolen kompostin kunnostuksen rahatilanteen niin sallisessa. Tarkka ajankohta hiekoituksille jäi kuitenkin auki. Komposti pyritään kunnostamaan ennen talven tuloa.
  • Tilhinkujan päähän tehdään kaupungin toimesta kääntöpaikka helpottamaan kujalla tapahtuvaa huoltoajoa. Tilhinkujaa sivuavien ojien kunnostustarve todettiin myös, mutta kunnostukseen ei kuitenkaan kaupungilla ole osoittaa määrärahoja tällä hetkellä. Sama koskee alueen itäpuolella olevia siltoja.
  • Kivitaskunkujan ja rantaraitin välisen metsäalueen kunnostuksen (risukon ja ranteen paksuisten puiden harventaminen) voi yhdistys teettää talkootyönä tai vaihtoehtoisesti mökkiläisten itsenäisenä työnä. Hallitus pohtii asiaa seuraavassa kokouksessaan. Puuston harventamista ei voi kuitenkaan aloittaa ennen lintujen pesimäajan loppumista (elokuu).
  • Puistoalueella tai yksittäisten tonteilla olevien puiden kaatamiseen ei kaupungilta saa lähtökohtaisesti lupaa, elleivät puut aiheuta selkeää turvallisuusriskiä esim. lahoisuuden takia. Syynä tähän ovat tiukentuneet ympäristövelvoitteet eli terveitä puita ei kaadeta kaupungin omistamilla puistoalueilla. Mahdollisissa puuston vaurioissa kaatamispäätöstä edeltää aina kaupungin arvio. Itse puita ei saa missään tapauksessa ryhtyä kaatamaan!
  • Hoitamattomien tonttien kunnosta huolehtiminen on periaatteessa kaupungin vastuulla, mutta päätettiin, että myös yhdistys kirjelmöi tarvittaessa hoitovelvoitteesta tonttien haltijoille.
  • Puutarhayhdistyksen kukkaketohanke sai kaupungilta vihreää valoa ja kaupunki kustantaa tarvittavat siemenet. Yhdistys hoitaa kedon tarvitsemat maatyöt ja alueen ylläpidon. Kukkaketoa on suunniteltu saunalle johtavan polun varteen, puron ylittävän sillan kupeeseeen.

Lisätiedot tarvittaessa yhdistyksen puheenjohtajalta, puh. 050-4601057 tai janne.janis@gmail.com.